Shaima Jawarneh

Shaima Jawarneh

M.S. Student (3rd Year)

hi6286@wayne.edu

Shaima Jawarneh

Biography

Pharmacology M.S. Student

Education

2019 B.S. PharmD, Jordan university of science and technology.

← Return to listing